GrandEval

Evaluator Iasi

Acte necesare

Evaluare Imobile:

  - act de proprietate, alte documente care atestă dreptul de proprietate
  - documentația cadastrală vizată ANCPI
  - încheiere de intabulare și extras de Carte Funciară
  - memoriu tehnic (dacă este disponibil)
  - plan de amplasament și delimitare / fișa bunului imobil
  - releveu
  - fișa mijlocului fix (societăți comerciale)

Evaluare Bunuri Mobile / Autovehicule:

  - act de proprietate – factură, contract vânzare – cumpărare (alt tip de act de proprietate)
  - carte de identitate
  - certificat de înmatriculare
  - carnetul de service / întreținere
  - deviz de reparații emis de o unitate service autorizată (dacă este cazul)
  - copie carte de identitate client / copie certificat de înregistrare fiscală (societăți comerciale)
  - documentație tehnică a utilajului / bunului mobil
  - proiect tehnic, planuri, detalii tehnice
  - autorizații de funcționare emise de organismele abilitate

Evaluare Companii:

  - act de înființare a societății comerciale (actul constitutiv al societății)
  - copie certificat de înregistrare fiscală (societăți comerciale)
  - o scurtă prezentare a firmei (inclusiv istoric)
  - situația financiară pentru cel puțin ultimii trei ani fiscali încheiați (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, note explicative)
  - raport de audit
  - lista mijloacelor fixe la data de referință, pe suport electronic
  - situația clienților – furnizorilor
  - situația stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminată, produse finite și alte active curente
  - previziuni privind activitatea societății (dacă există bugetul de venituri și cheltuieli pe următorii 5 ani)
  - lista propunerilor de investiții pe următorii 5 ani (dacă există)
  - concurența – firme concurente
  - titlurile de proprietate sau dovada dreptului de folosință asupra terenului, planurile terenurilor și ale clădirilor
  - situația creditelor contractate și a garanțiilor constituite, gajuri, ipoteci
  - contractele de închiriere, locație de gestiune, concesiune și leasing
  - contractele de asigurare încheiate, asigurări ale mijloacelor fixe și personalului
  - litigiile la data de referință a evaluarii
  - lista mărcilor și brevetelor aparținând societăților deținătoare și cele aparținând unor salariați ai firmei evaluate
  - sisteme de asigurare a calității
  - forța de muncă utilizată, calificarea și competențele acesteia – număr de salariați pe categorii de vârstă și de pregătire
  - certificat de urbanism valid din care să reiasă posibilitățile de dezvoltare (POT, CUT, destinație, restricții etc.) – pentru terenuri
  - copie carte de identitate client / copie certificat de înregistrare fiscală (societăți comerciale)
  - pe parcursul procesului de evaluare pot fi solicitate și alte documente
Grandeval © 2014   

Protectia Consumatorului